Vychovne poradenstvi

V�chovn� poradce

Bed�iška Mare�kov�                                             e-mail: bmareckova@zskobyli.cz

Konzultace: �ter� 14:30 – 15:30 hodin (jindy po p�edchoz� telefonick� domluv�)

V�chovn� poradce poskytuje :

* p��i o ��ky se speci�ln� vzd�l�vac�mi pot�ebami(dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie)

* zajištuje spolupr�ci s pedagogicko-psychologickou poradnou, speci�ln�- pedagogick�m vzd�l�vac�m centrem a jin�mi organizacemi (zejm�na zab�vaj�c� se p��� o d�t�)

* veden� vešker� pot�ebn� dokumentace

* poradenstv� p�i �ešen� probl�m� ��k� (školn� ne�sp�chy, k�ze�sk� probl�my, konfliktn� situace)

* poradenstv� v obt��n�ch �ivotn�ch situac�ch ��k�


Metodik prevence

Š�rka �a��kov�                                                        e-mail: racakova@zskobyli.cz

Konzultace: �ter� 13:45 – 14:45 hodin (jindy po p�edchoz� telefonick� domluv�)

Školn� metodik prevence poskytuje:

* kontrolu tvorby a realizace preventivn�ho programu školy

* pod�l� se na realizaci aktivit školy zam��en�ch na prevenci z�škol�ctv�, z�vislost�, n�sil�, vandalismu a dalš�ch soci�ln� patologick�ch jev�

* monitoruje soci�ln� patologick� jevy �i jejich rizika

* poskytuje p��mou pomoc ��k�m a jejich rodi��m s rizikem �i projevy soci�ln� patologick�ch jev�

* koordinuje spolupr�ci školy s Polici� �R, krizov�mi centry, kur�tory a dalš�mi odborn�ky

* spolupracuje s pedagogick�mi pracovn�ky p�i zajiš�ov�n� besed a p�edn�šek a aktivit pro t��dn� kolektivy

* poskytuje informa�n� a metodick� materi�ly

* aktivn� spolupracuje s rodinou v p��pad� krizov� intervence


Volba povol�n�
Marta Pešov�                                                        e-mail: mpesova@zskobyli.cz

* konzultace: �ter� 14:30 - 15:30 ( kdykoli po p�edchoz� domluv� )

* poskytuje poradenskou �innost pro rodi�e, ��ky a u�itele p�i volb� povol�n�

* sleduje pr�vn� p�edpisy, vyhl�šky k dan� problematice a o zm�n�ch informuje rodi�e a ��ky

* spolupracuje s PPP a ��ady pr�ce a p�ed�v� ��k�m a rodi��m nov� pr�zkumy o uplatnitelnosti na trhu pr�ce v budoucnu

* shroma��uje nab�dky a dalš� informace o studiu na st�edn�ch škol�ch a seznamuje s nimi ��ky

* na po��d�n� pom��e s vypln�n�m p�ihl�šek na st�edn� školu

* zajist� p�ed�n� Z�pisov�ho l�stku rodi��m vych�zej�c�ch ��k�

* poskytuje rodi��m a ��k�m informace k odvolac�mu ��zen�, k dalš�m kol�m p�ij�mac�ho ��zen�

P�IJ�MAC� ��ZEN� NA SŠ ŠKOLN� ROK 2015/2016

* p�ihl�šky na školy s talentov�mi zkouškami se pod�vaj� do 28. 11. 2015. Na ostatn� SŠ se pod�vaj� do 15. 3. 2016. Pod�n� p�ihl�šky se prov�d� zasl�n�m na školu poštou �i osobn�m p�ed�n�m.

* ka�d� ��k m��e podat v prvn�m kole p�ij�mac�ho ��zen� poze 2 p�ihl�šky
 
* p�ij�mac� zkoušky u obor� s talentovou zkouškou se konaj� od 2. ledna do 15. ledna 2016, u ostatn�ch obor� vzd�l�v�n� od 22. dubna do 30. dubna.

* p�ihl�šky ��ci dostatnou v prvn�m �norov�m t�dnu 2016